24. شهريور 1396 - 15:04
امام جمعه سرفاریاب بااشاره به تذکرات گذشته خودبه مسولین درشهرستان چرام وخواسته فرهنگیان ومردم سرفاریاب عنوان کرد:ازمسولین شهرستان چرام به ویژه اموزش وپرورش این نکته راگوش زد می کنم که مگرسرفاریاب جزء شهرشتان چرام نیست؟که مطمئناهست اماچراازنیروهای سرفاریاب درشهرستان بکارنمی گیریدمگرمکاتبات وخواسته مردم ازهمین تریبون اعلام نشد؟مگرطومارانهاحضوراتقدیم نشد؟چراتوجه نمی کنید؟چراداریدحساسیت به وجودمی اورید؟بااین کارهامردم رابه حساب نمی اوریدوعملکردشماباعث حساسیت شده وهرگونه عواقب راخودشماهاپاسخگوهستید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چرام، سیدفرج الله پژمان بااشاره به سوره انفال ایه (۲)عنوان کرد:مومنان فقط کسانی هستندکه وقتی یادخداشوددل هایشان ترسان می شود،وهنگامی که ایات اورامی خوانندبه ایمانشان می افزایدوبرپرودرگارشان توکل می کنند.

 

خطیب جمعه سرفاریاب بااشاره به خصوصیات مومنین افزود:مومنین کسانی هستندکه انچه خداوندبه انهاداده انفاق می کنند،وقتی قران برایشان تلاوت می شودایمانشان افزوده می گرددودرحقیقت همان هایی هستندکه مومن به حقند

 

پژمان به روز۲۴شهریورروزمباهله نام گرفته اشاره واظهارداشت: مباهله، عملی است برای اثبات حقانیت که در آن دو طرفی که ادعای حقانیت دارند برای همدیگر تقاضای لعن و نفرین الهی می‌کنند تا کسی که حق نیست دچار لعن و نفرین الهی شود.

 

پژمان ادامه داد:مباهله درتاریخ اسلام به ماجرایی اشاره دارد که طی آن، پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه واله وسلّم پس از مناظره بامسیحیانِ نجران، پیشنهاد مباهله داد وآنان پذیرفتند؛ ولی در روز موعود از این کار خودداری کردند.بنابر اعتقادات شیعی، جریان مباهله پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه واله وسلّم نه تنها نشانگر حقّانیّت اصل دعوت پیامبراست، بلکه بر فضیلت ویژه همراهان او در این ماجرا دلالت می‌کند،  واقعه مباهله در روز *٢٤ذی الحجّه*، سال نهم هجری، روی داد و قرآن در *آیه ۶۱ سوره آل عمران* به آن اشاره کرده است.
 

خطیب جمعه سرفاریاب ضمن تبریک روزخاواده وتکریم بازنشتگان به خانوادها ی امروزی اشاره کردوعنوان کرد:حتماامروزخانواده ای هست اماچه خانواده ای؟خانواده ای که نه ارامش وسکونی ونه سروسامانی وجوددارد،امروزه دراین زمینه باوضعی مواجهیم که دران حیثیت وشرافت انسان هاصورت مبتذلی پیداکرده است.

وی به برخی نابسامانی هادرخانواده اشاره کردوتصریح کرد:ازنابسامانیهاکه درخانواده وجودداردمن جمله روابط سست ومتزلزل زن وشوهرکه درکنارهمدیگرقراردارنداماوضعیت حیاتشان انان راچون بیگانه درکنارهم قرارداده است.امارطلاق بااندک بهانه ای ازطرف زن وشوهربالارفته است.
وی ادامه داد:مهروعطوفت برای فرزندان درخانواده هانیست ،غیرت ناموسی متزلزل شده وفرزندان غیرمشروع افزایش پیداکرده است.

امام جمعه سرفاریاب  بااشاره به تذکرات گذشته خودبه مسولین درشهرستان چرام وخواسته فرهنگیان ومردم سرفاریاب عنوان کرد:ازمسولین شهرستان چرام به ویژه اموزش وپرورش این نکته راگوش زد می کنم که مگرسرفاریاب جزء شهرشتان چرام نیست؟که مطمئناهست اماچراازنیروهای سرفاریاب درشهرستان بکارنمی گیریدمگرمکاتبات وخواسته مردم ازهمین تریبون اعلام نشد؟مگرطومارانهاحضوراتقدیم نشد؟چراتوجه نمی کنید؟چراداریدحساسیت به وجودمی اورید؟بااین کارهامردم رابه حساب نمی اوریدوعملکردشماباعث حساسیت شده وهرگونه عواقب راخودشماهاپاسخگوهستید.

 

سیدفرج الله پژمان درپایان ضمن عرض خسته نباشید محضرنماینده محترم کهگیلویه بزرگ عنوان کرد:مردم شهروبخش سرفاریاب همچنان منتظروعده های نماینده کهگیلویه بزرگ برای رفع مشکلات خود هستندچراکه باتوجه به وعده های داده شده بعَضی ازپروژه هاراکدوبعضی هم به کندی درحال کارندمن جمله( تصفیه خانه اب شرب )ازنماینده محترم تقاضا داریم هرچه سریعترنسبت به وعده های خودعمل کندودل این مردم ولایی راشاد کند.

انتهای پیام/ج

نظر شما

http://Sapp.ir/akhbarchoram
پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس