تب‌های اولیه

1. نبود راههای ارتباطی مناسب
27% (106 رای)
2. مهاجرت سرمایه داران و نخبگان شهرستان
7% (28 رای)
3. سیاست زدگی مردم و مسئولان منطقه در طول ادوار گذشته
39% (156 رای)
4. نبود کارخانجات و صنایع تولیدی و تبدیلی
27% (106 رای)
تمام آرا: 396