تب‌های اولیه

1-عدم توانمندی مدیران شهرستانی
31% (404 رای)
2-سیاست بازی
6% (77 رای)
3-نداشتن پتانسیل و ظرفیت شهرستان چرام
0% (0 رای)
4-گزینه 1و2
63% (820 رای)
تمام آرا: 1301